Radviliškio vairavimo mokykla

3.png8.png2.png7.png9.png
Today7
Yesterday7
This week61
This month270
Total38279

Visitor Info

  • IP: 34.238.189.240
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Saturday, 25 March 2023 17:49

                                                                      PATVIRTINTA
                                                                      UAB Radviliškio vairavimo mokykla
                                                                      Direktoriaus 
                                                                      2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.V-1


 
 
 
                                   

                                    UAB RADVILIŠKIO VAIRAVIMO MOKYKLA
                                    DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
 
                                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.Šios UAB Radviliškio vairavimo mokykla darbo tvarkos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato UAB Radviliškio vairavimo mokykla (toliau – Bendrovė) vidaus darbo tvarką.                    
2.Taisyklių tikslas -  užtikrinti darbo drausmę ir darbo kokybę. Darbo taisyklės turi užtikrinti, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir darbo drausmės, laiku ir tiksliai atliktų vadovų pavedimus.
3.Bendrovė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, objektyvumo, bendradarbiavimo ir kitais veiklos principais, darbuotojų atsakomybe už savo veiklą.
4.Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) privalo vykdyti pareigas, numatytas įstatymuose bei teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, taip pat pareigas (funkcijas) nustatytas pareigybių aprašymuose ir šiose Taisyklėse. 
5.Už Bendrovės darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Bendrovės direktorius.


              II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI
 
6.Bendrovei vadovauja Bendrovės direktorius. 
7.Bendrovės vidaus struktūrą sudaro: Bendrovės vadovas – Direktorius ir darbuotojai.
8.Bendrovės pareigybių sąrašą tvirtina Bendrovės direktorius.
9.Einamieji Bendrovės veiklos klausimai aptariami pasitarimuose, kuriuos organizuoja Bendrovės direktorius. Su priimtais sprendimais (nutarimais) atsakingi darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
10.Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaujantis jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais, o Bendrovės vadovas ir darbuotojai – vadovaudamiesi ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina Bendrovės direktorius. 
11.Darbuotojų veiklos vertinimas vykdomas Bendrovės direktoriaus nustatyta tvarka. 


                  III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS
 
12.Priimamas dirbti darbuotojas supažindinamas su būsimojo darbo sąlygomis, pareigybės aprašymu, šiomis Taisyklėmis, kitais dokumentais, reglamentuojančiais jo darbą bei instruktuojamas apie saugius darbo būdus.
13.Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
14.Priimamas į darbą Bendrovėje darbuotojas privalo pateikti:
14.1.   prašymą priimti į pareigas;
14.2.   valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
14.3.   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
14.4.   išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (atestatą, diplomą su priedu);
14.5.   užpildytą darbuotojo įskaitos lapą;
14.6.   2 fotonuotraukas dokumentams;
14.7. kitus būtinus dokumentus, patvirtinančius sveikatos būklę, profesinį pasirengimą, ir kt..
15.Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo darbdavys ir darbuotojas: vienas paliekamas darbdaviui, kitas atiduodamas darbuotojui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama Darbo sutarčių registracijos žurnale, šiame žurnale turi pasirašyti ir darbuotojas nurodydamas datą, kada gavo antrąjį egzempliorių. Savo darbo sutarties egzempliorių darbuotojas privalo pateikti Bendrovės atsakingam už personalo tvarkymą darbuotojui, kai darbo sutartis keičiama ar nutraukiama. Darbo sutarties įsigaliojimo ir darbo pradžios datos nurodomos darbo sutartyje. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą dieną po sutarties sudarymo, jeigu šalys nenusitarė kitaip.
16.Darbuotojai atleidžiami Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.
17.Darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ne vėliau kaip prieš darbo pradžią įteikiamas darbo pažymėjimas – darbuotojo tapatybę patvirtinantis dokumentas. Darbo metu darbo pažymėjimą darbuotojas privalo nešioti prisisegęs prie drabužių matomoje vietoje ar turėti jį savo darbo vietoje. Kontroliuojančių institucijų reikalavimu darbuotojas privalo pateikti darbo pažymėjimą. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, apie tai turi raštu informuoti Bendrovės Direktorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Darbuotojui išduodamas naujas pažymėjimas, tačiau darbuotojas privalo atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas, išskyrus atvejus, kai darbo pažymėjimas prarastas ne dėl darbuotojo kaltės. 
 
         IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS, DARBO LAIKO APSKAITA
 
18.Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai. Poilsio laikas – įstatymu reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. 
19.Bendrovės darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais tai reglamentuojančiais teisės aktais ir Bendrovės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
20.Bendrovės darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį  dirbama nuo 9 valandos iki 18 valandos, Pertraukos pailsėti ir pavalgyti (pietų pertraukos) laikas – nuo 12 valandos iki 13 valandos. Darbuotojams suteikiamos papildomos ir specialiosios pertraukos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 
21.Bendrovės darbuotojams, vykdantiems vairavimo instruktoriaus pareigas, Bendrovės direktorius gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo laikas.
22. Bendrovės direktoriaus įsakymu darbuotojams gali būti nustatytas ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas darbuotojo ir darbdavio susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais pagrindais. Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant  savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dieną, arba darant ir viena ir kita. Ne visas darbo laikas darbo dieną gali būti suskaidomas dalimis. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui. 
23.Darbuotojų, dirbantys ne tik Bendrovėje, bet ir kitoje darbovietėje, siekiant užtikrinti  teisės aktais nustatytą leistiną darbo dienos trukmę, privalo pateikti pažymas iš kitos darbovietės . 
24. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas, esant nukrypimams nuo 20 punkte nustatyto režimo, nustatomas darbo grafikuose, kuriuos tvirtina Bendrovės direktorius. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.
25.Bendrovės direktorius gali skirti viršvalandinius darbus tik išimtinais atvejais. Viršvalandiniu darbu nelaikomas Bendrovės vadovo darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. 
26. Darbuotojų kiekvieną dieną dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai žymimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarką ir patvirtintus žymėjimus. Bendrovės darbuotojų darbo laiko apskaitą veda Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, kurie yra atsakingi už teisingą darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
27.Bendrovės darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia Bendrovės direktorius. Tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui Bendrovės direktoriaus siuntimu atlikti numatytomis sąlygomis tarnybinį pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje.  Siuntimas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas Bendrovės direktoriaus įsakymu, teisės aktų nustatyta tvarka.. 
28.Atostogos Bendrovės darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Kasmetinės atostogos  darbuotojams suteikiamos pagal metų pradžioje sudaromą kasmetinių atostogų suteikimo eilę - atostogų grafiką, kurį tvirtina Bendrovės vadovas. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos. Kasmetinės atostogos gali būti perkeliamos į kitus metus tik darbuotojo prašymu ar sutikimu (kai nėra galimybių išleisti darbuotoją kasmetinių atostogų jo pageidaujamu laiku – darbuotojo sutikimu atostogos gali būti perkeltos į kitą abiems šalims priimtiną laikotarpį). Jei kasmetinių atostogų metu darbuotojas yra laikinai nedarbingas, įgyja teisę į tikslines atostogas, nemokamas atostogas ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, apie tai nedelsiant privalo informuoti Bendrovės direktorių, pateikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus kasmetinių atostogų pratęsimui ar perkėlimui įforminti.
             
           V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
 
29.Darbuotojai privalo:
29.1. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio ar jo įgalioto asmens pavestą darbą, laiku ir kruopščiai atlikti darbus, nurodytus pareigybės aprašyme ir atskirus pavedimus;
29.2. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, saugiai dirbti, laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų, asmens higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
29.3. nustatyta tvarka ir terminais pasitikrinti sveikatą;
29.4. darbo pažymėjimą, įteiktą sudarant darbo sutartį, nešiotis arba laikyti darbo metu darbo vietoje, nutraukiant darbo sutartį darbo pažymėjimą būtina grąžinti.
29.5. negalint laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, nedelsiant apie tai informuoti Bendrovės direktorių  ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Dėl tam tikrų priežasčių negalint pranešti patiems, tai gali padaryti kiti asmenys;
29.6. laikinai išvykti iš darbo vietos ne darbo tikslais tik gavus Bendrovės vadovo sutikimą;     
29.7. tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo vietą, inventorių, tausoti Bendrovės turtą;
29.8. baigus darbą, palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą ir elektros prietaisus, užrakinti patalpas dirbant administracinėse patalpose.
30.Vairavimo instruktoriaus pareigas vykdantys darbuotojai privalo nustatyta tvarka saugiai pastatyti transporto priemonę. 
31.Bendrovės patalpose draudžiama rūkyti. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat ir Bendrovės transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
32.Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
33.Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje Bendrovės klientų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų klientų aptarnavimo metu.
34.Įėjimas į Bendrovės administracines patalpas atrakinamas 9 val. ryto ir užrakinamas 18 val. Patekti į patalpas ne darbo metu galima, gavus Bendrovės direktoriaus leidimą.
35.Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant. Darbuotojas, išeinantis iš Bendrovės administracinių patalpų paskutinis, turi užrakinti duris, įjungti signalizaciją.
36.Bendrovės patalpų raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jose dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo Bendrovės direktorius. Vieną komplektą raktų nuo visų patalpų turi turėti Bendrovės direktorius.
37.Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Bendrovės išteklius.
38.Bendrovės elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Bendrovės elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
39.Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja Bendrovės direktorius, kuris nedelsiant darbuotojų turi būti informuotas apie gedimus. 
40.Į Bendrovės kompiuterius draudžiama diegti kompiuterines programas, neturint licenzijos ir nelegalią programinę įrangą.
41.Darbuotojai privalo griežtai laikytis nustatytos materialinių vertybių, komercinių paslapčių ir dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarkos. 
 
           VI. APRANGOS, IŠVAIZDOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI
 
42.Bendrovės darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
43.Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Bendrovę, todėl:
43.1. turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
43.2. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
43.3. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
 
                VII. ATSAKOMYBĖ IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
 
44.Darbo drausmės pažeidimas – tai darbo pareigų netinkamas vykdymas arba jų nevykdymas dėl darbuotojo kaltės.
45.Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn atsakomybėn ir jiems skiriamos drausminės nuobaudos – pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo – Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Jei per vienerius metus, kai buvo skirta nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą Bendrovės direktorius gali panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.
46.Už Bendrovei padarytą materialinę žalą Bendrovės darbuotojai traukiami materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
47.Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovės darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
 
               VIII. DARBUOTOJŲ GARANTIJOS IR SKATINIMAS
 
48.Darbuotojams suteikiamos socialinės ir kitos garantijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis. 
49.Už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą ir nepriekaištingą darbą, novatoriškumą darbe ir kitus pasiekimus taikomos šios skatinimo priemonės: padėka, premija.
 
                       IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
50.Taisyklės, su kuriomis susipažinti pasirašytinai ir kurių laikytis yra kiekvieno Bendrovės darbuotojo pareiga,  yra Bendrovės vidaus dokumentas ir galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
   
                                 _________________________